ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)
และ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและแนะนำแผนประกันต่างๆ ของบริษัทให้แก่ข้าพเจ้า

  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ที่บริษัทได้รับมาจากการใช้บริการนี้ หรือสัญญาและข้อตกลงอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าทำกับบริษัท  โดยบริษัทมีสิทธิเปิดเผยให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ (ก) บริษัทแม่หรือบริษัทในกลุ่ม (ข) สำนักงาน/สาขาใดๆ/ส่วนงานต่างๆของบริษัท (ค)คู่ค้าของบริษัท (ง)ผู้รับโอนสิทธิของบริษัท ผู้ที่อาจรับโอนสิทธิของบริษัท ผู้รับโอนหรือร่วมใช้สิทธิหรือรับช่วงสิทธิของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (จ)ตัวแทน นายหน้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม บริษัทรับประกันภัยต่อ หรือผู้แทนของสมาชิกกลุ่มบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับต่อบริษัท (ฉ)บริษัทจัดอันดับความหน้าเชื่อถือ ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (ช)หน่วยงานหรือส่วนราชการใดที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมหรือกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลตามหมายเรียก หรือกระบวนการของศาลยุติธรรมที่ออกโดยศาล ที่มีเขตอำนาจ หรือเมื่อธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูล โดยประการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าได้ตามกฎหมายกำหนด หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
  • ข้าพเจ้าตกลงยอมรับด้วยว่า บริษัทและ/หรือสมาชิกในกลุ่มของบริษัทอาจโอนข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนี้ให้แก่บุคคลตามข้อ (ก)-(ช) และ/หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อมูลเช่นว่านั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูล การรับประกันภัยต่อ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือการให้บริการของบริษัท แม้ว่าบุคคลเช่นว่านั้นจะมีสถานที่ดำเนินธุรกิจอยู่นอกประเทศไทย
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผย/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือของบริษัทหรือบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท(ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ(หมายถึงบริษัทใดๆ เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือบุคคลที่สาม (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยให้กับข้าพเจ้า รวมถึงประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย หรือการอนุมัติกรมธรรม์ประเภทต่างๆ หรือการให้บริการและการนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆของบริษัท
  • ข้าพเจ้ายินยอมและมีความประสงค์ขอรับข่าวสารบริการประเภทต่างๆ ของบริษัท ตัวแทน นายหน้าหรือนิติบุคคลใดๆ เกี่ยวกับการประกันภัยที่ได้จัดส่งหรือติดต่อทางโทรศัพท์และยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นบันทึกเสียง และให้บริษัทหรือพนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท รับฟังการสนทนาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลในการรับฟังมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้ดีขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่บริษัทเห็นสมควร เช่นการนำเสนอ หรือแนะนำแบบผลิตภัณฑ์ การแนะนำบริการของบริษัท
  • ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัทแจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการ หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/มือถือที่มีระบบแสดงข้อความเป็นตัวหนังสือ) หรือที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับบริษัท หรือที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงให้บริษัททราบครั้งล่าสุด
  • ข้าพเจ้ายอมรับว่าการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น เป็นการแจ้งที่มีผลผูกพันตามกฎหมายทุกประการ   ทั้งนี้ การยินยอมจะสิ้นลงต่อเมื่อบริษัทจะได้รับการแจ้งยกเลิกการให้ความยินยอมจากข้าพเจ้าดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทกำหนด แต่อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นระหว่างข้าพเจ้ากับบริษัท
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าได้ ให้แก่ Google และ/หรือบริษัทในกลุ่ม Google  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวกับการดำเนินการของ Google ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของ Google โดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการดังกล่าว
  • ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทส่ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนของข้าพเจ้าได้ ให้แก่ Facebook และ/หรือบริษัทในกลุ่มFacebook เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอันเกี่ยวกับการดำเนินการของ Facebook ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของ Facebook โดยบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการดำเนินการดังกล่าว